Ste vlastníkom ochrannej známky: Aké práva vám z toho plynú?

Rozbehli ste vlastné podnikanie a pre istotu, nech je všetko v poriadku, ste si aj zaregistrovali svoju vlastnú ochrannú známku. A čo teraz? Aké práva ako majiteľ danej ochrannej známky vlastne máte?

Vlastník ochrannej známky

Právoplatnou registráciou ochrannej známky ste sa stali jej majiteľom. Ako takému vám z toho plynú určité práva, ktoré nemôžu byť narušené. Oficiálny majiteľ ochrannej známky má v prvom rade výhradné právo danú známku využívať v spojitosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Ak by však napriek tomu predsa len došlo k neoprávnenému zásahu do vašich práv, máte nárok sa domáhať, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli následne odstránené. Majiteľ ochrannej známky sa rovnako môže domáhať náhrady škody, ktorá mu vznikla v dôsledku neoprávneného zásahu do práv z ochrannej známky.

Pozor na používanie značiek

Často sa stáva, že niekto pri propagovaní svojho tovaru či služby použije odkaz aj na ochrannú známku niekoho iného, čo je tiež považované za zásah do práv jej majiteľa. Teda v prípade, ak tak urobíte bez jeho súhlasu. Ten má potom nárok požadovať od toho, kto jeho známku bez jeho vedomia a súhlasu reprodukoval, aby minimálne do budúcna uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v danom prípade bola reprodukovaná ochranná známka patriaca niekomu inému, prípadne ju úplne odstránil zo svojho produktu.

Prevod ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky môže svoju ochrannú známku previesť na inú fyzickú, po prípade právnickú osobu. Formou žiadosti o prevod ochrannej známky tak môže jej majiteľ poskytnúť právo používať danú ochrannú známku licenčnou zmluvou pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná v registri ochranných známok, niekomu inému.
Autorské právo: deimosz / 123RF Reklamní fotografie