Viac o systéme IMRaD a jeho využití pri tvorbe diplomovej práce

Čo je to IMRaD, na čo slúži a v čom je študentom nápomocný? Na pohľad možno zložité otázky, no o to jednoduchšie sú odpovede.

IMRaD – pilier diplomovej práce

IMRaD je jednoduchý systém, z ktorého sa vychádza pri tvorbe diplomovej práce. Ide o systém, ktorého skratka v sebe zahŕňa toto všetko:

  • čo v diplomovej práci skúmame,
  • ako to budeme skúmať,
  • aké sú naše zistenia,
  • aký význam majú tieto zistenia v rámci danej diplomovej práce, ako aj v širšom meradle.

IMRaD – introduction, methods, results and discussion

Termín IMRaD vznikol z iniciálok slov: Introduction, Methods, Results and Discussion. Mal by to byť akýsi základný pilier záverečnej práce, ktorého osnovy ak sa budeme držať, práca bude obsahovať všetko, čo obsahovať má.

Introduction – úvod do problematiky diplomovej práce, o charakteristiku pojmov, ktoré súvisia s témou diplomovej práce, ako aj stručný prehľad už uskutočnených výskumov týkajúcich sa danej problematiky.

Methods – voľba a nastavenie metodiky diplomovej práce, jej formulácia a ciele výskumu, vzorka opýtaných, výskumné hypotézy, nastavenie výskumu i výskumných metód.

Results – prezentácia výsledkov a overenie hypotéz.

Discussion – každá diplomová práca vš na Slovensku by mala obsahovať aj kritické zhodnotenie, argumentáciu a rekapituláciu výskumu, prípadne ďalšie návrhy a odporúčania pre prax.

Z IMRaD-u vychádzajú študenti vysokej školy práva, manažmentu i marketingovej komunikácie, skrátka všetci, ktorí chcú, aby ich diplomovka mala hlavu i pätu. Chcete to aj vy?