Dotácia na fotovoltaiku, získajte ju hneď

Existujú viaceré spôsoby, pomocou ktorých je možné vyrobiť elektrickú energiu. Aj keď ešte stále stoja v popredí klasické zdroje určené na výrobu elektriny (tepelné alebo jadrové elektrárne), začína stúpať aj zastúpenie vyrobenej elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov. Populárnou je výroba elektriny pomocou fotovoltaických článkov, ktoré sú zamerané na získanie energie zo svetla. Na túto činnosť slúžia fotovoltaické elektrárne (inak nazývané aj slnečné elektrárne), ktoré sa najčastejšie skladajú z fotovoltaických panelov, meničov, monitorovacích systémov a elektromeru vyrobenej energie. Fotovoltaická elektráreň býva umiestnená zväčša na streche objektu. Vďaka tomu, že funguje vďaka svetlu sa odporúča len pre také subjekty, ktoré majú počas celého roka dostatok svetla.

Výroba elektrickej energie sa javí ako efektívny zdroj na výrobu elektriny. Z toho dôvodu sa stáva predmetným záujmom a snahou viacerých subjektov to, aby čo najviac domácnosti alebo hospodárskych subjektov získavalo elektrinu práve pomocou fotovoltaických zariadení. Existujú viaceré druhy aktivít, ktoré sú zamerané na sprístupnenie výroby elektriny pomocou fotovoltaiky. Podobnou aktivitou je aj dotacia na fotovoltaiku. Vďaka projektu Zelená domácnostiam majú v súčasnosti domácnosti prístup k získaniu finančného príspevku na malé fotovoltaické zariadenia s výkonom menším ako 10 kW, vďaka ktorým sa premieňa svetlo na elektrinu. V praxi však dochádza aj k takým situáciám, kedy domácnosti pomocou fotovoltaických zariadení vyprodukujú také množstvo elektriny, ktoré nie sú schopné samy spotrebovať. Vyrobená elektrina je následne odvádzaná do distribučnej sústavy bezodplatne, preto by malo byť predmetným záujmom každej domácnosti navrhnúť fotovoltaickú elektráreň tak, aby bola väčšina elektrickej energie spotrebovaná práve v tejto domácnosti. Súčasťou podpory je aj bonus za akumuláciu elektriny, ktorý je zameraný na preklenutie nesúladu medzi časom, kedy je elektrina vyrobená a časom, keby je elektrina v domácnosti spotrebovaná. Dotácia na fotovoltaiku a jej získanie pozostáva z viacerých krokov. Prvotným krokom je teda rozhodnutie majiteľa objektu o tom, že bude v objekte elektrická energia získavaná zo svetla, teda pomocou fotovoltaickej elektrárne. Následne musí byť elektráreň navrhnutá expertom. Keď si majiteľ budúcej fotovoltaickej elektrárne vyhliadne určité zariadenie a spoločnosť, ktorá sa bude venovať výstavbe tejto elektrárne, musí s touto spoločnosťou uzatvoriť zmluvu. Ak je uzatvorená zmluva, dotácia na fotovoltaiku sa môže stať predmetným záujmom majiteľa. Po uzatvorení tejto zmluvy môže majiteľ elektrárne podať žiadosť o pridelení podpory. Ak je dotácia na fotovoltaiku konkrétnej domácnosti pridelená, zhotoviteľ môže začať elektráreň zhotovovať. Majiteľ dotácie však poukážku musí odovzdať zhotoviteľovi zariadenia, ktorý následne požiada o jej preplatenie.

O získavaní elektrickej energie pomocou fotovoltaiky by mali uvažovať najmä tie subjekty, ktoré majú celoročný prístup k slnečnému žiareniu.